Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
  • Korespondencja z urzędem
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Korespondencja z urzędem

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 3) pp123pp
Nazwa
(1 z 3) pp123pp
Odpowiedzi na pisma ZUS, KRUS Komornicy Sądowi. Odpowiedzi dotyczą zapytań m.in. o nr rachunku bankowego, dochody/przychody, nadpłaty zaległości, podanie danych identyfikacyjnych, formy opodatkowania, zainstalowanych...
Usługa pozwala na złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na...
Jeżeli na dopełnienie czynności określony był termin i strona nie dotrzymała tego terminu, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przywróci termin na prośbę tej strony, jeżeli uprawdopodobni ona, że...
Z przyczyn określonych w przepisie art. 156 K.p.a. wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego może na wniosek strony postępowania stwierdzić nieważność decyzji lub postanowienia wydanego przez jednego z...
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża...
Osobie zainteresowanej wydaje się zaświadczenie o wpisach w ewidencji (ostatecznych i tymczasowych) dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez tę osobę naruszeniom przepisów ruchu drogowego...
Usługa ma na celu stworzenie możliwości przekazywania informacji związanych z rezerwacją sal konferencyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ma ona umożliwiać elektroniczne złożenie wniosku...
Zaświadczenie o pożarze lub innym zdarzeniu z udziałem straży pożarnej.
Jeśli strona postępowania ustanowiła pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Od tego czasu pisma doręcza się pełnomocnikowi.
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...