Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców


1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP".
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i wzorców, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU.  

Załączniki:

- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ – odczynniki i wzorce
- Załącznik nr 1.1 do oferty – CENNIK
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-03-14 10:59