Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawa autoklawu laboratoryjnego pionowego oraz sterylizatora parowego do sterylizacji brudnej


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP".
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Załączniki:

- ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1.1 do SIWZ

- Zapytanie 1

- Informacja z otwarcia ofert

- rozstrzygnięcie przetargu


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2020-11-19 08:12