Pomiń menu nawigacyjne

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

KROK 1. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych wraz z załącznikami

Wniosek powinien być złożony do Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza prowadzić hurtownię w dwóch lub więcej miejscach, na każde miejsce działalności należy złożyć odrębny wniosek.

 

KROK 2. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

W Głównym Inspektoracie Weterynarii osoba odpowiedzialna sprawdza zawartość wniosku i załączników, analizując ich zawartość zarówno pod kątem formalnym i merytorycznym.

W razie braków sformułowane zostaje wezwanie do uzupełnienia braków wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. W przypadku nie uzupełnienia przez przedsiębiorcę braków formalnych – pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym przedsiębiorca zostaje poinformowany.

 

KROK 3. Wniesienie opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

Gdy zestaw dokumentów jest kompletny osoba odpowiedzialna dzwoni do przedsiębiorcy, żeby wniósł opłatę na konto Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Następnie osoba odpowiedzialna sprawdza w dziale finansowym Inspektoratu czy opłata została wniesiona; nie jest wymagane dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty.

Gdy strona nie wpłaciła należności tytułem opłat podanie podlega zwrotowi. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.

 

KROK 4. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych albo wydanie decyzji odmownej

Główny Lekarz Weterynarii podejmuje decyzję:


- udzielenia zezwolenia po spełnieniu ustawowo określonych warunków wejściowych i w przypadku wniesienia opłaty,


- odmowy udzielenia zezwolenia. Główny Lekarz Weterynarii odmawia udzielenia zezwolenia gdy:

1) gdy wnioskodawca nie spełnia warunków prowadzenia hurtowni określonych w art. 77–79 upf;

2) gdy wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku cofnięto zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej;

3) gdy wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki.

 

KROK 5. Wpis do Rejestru oraz doręczenie decyzji

Główny Lekarz Weterynarii prowadzi Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.

Główny Lekarz Weterynarii zawiadamia Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Główny Inspektor Farmaceutyczny musi posiadać takie informacje ze względu na fakt, że wydaje zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R, a wojewódzki lekarz weterynaryjny prowadzi rejestr hurtowni w danym województwie głównie w celach kontrolnych.

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30