Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Klub Senior+ w Supraślu z nową siedzibą

20 miejsc opieki nad supraskimi seniorami dzięki 120 tys. zł rządowego wsparcia zyskało nową siedzibę. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział piątkowym otwarciu wyremontowanego klubu Senior+ w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Gala inauguracyjna Klubu Senior+ w Supraślu

Wsparcie osób starszych to ważny element polityki społecznej rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Placówka w Supraślu otrzymała 120 tys. zł na remont i wyposażenie pomieszczeń w ramach ubiegłorocznej edycji rządowego programu Senior+.

Senior+ na Podlasiu

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz budowa i rozbudowa sieci Dziennych Domów i Klubów Senior+.
W ramach programu Senior+ w latach 2015-2018 w województwie podlaskim powstało 18 placówek – Dzienne Domy i 14 Klubów. W 2017 r. rząd przeznaczył na ten cel Podlasiu 1,53 mln zł, zaś w 2018 roku – 1,19 mln zł.

Całkowity ogólnokrajowy budżet programu to 340 mln zł, w tym rekordowe wsparcie – 80 mln zł w 2018 r. i 80 mln zł w 2019 r.

Program wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

  • moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,
  • moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.


W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+" oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+". W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+" do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+" do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.
 


Opublikowano dn. 2019-01-11 08:29

Zamówienia Publiczne

Szkolenie z zakresu uprawnień eksploatacji i dozoru Grupa-1 i Grupa-2, uprawnień na podesty ruchome P1 oraz uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkoleń pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Usługa organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu finansowanego z FAMI

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu pn. Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim, finansowanego z Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Wymagany termin...

Szkolenia okresowe BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Informacje dotyczące niniejszego...

Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...