Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

« Powrót

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę obwodnicy Konarzyc

Wojewoda podlaski wydał w piątek decyzję o zezwoleniu na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej 677 na odcinku Łomży i obejścia Konarzyc wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego w Konarzycach.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę drogi wojewódzkiej Nr 677 o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku), na odcinku o długości 4,638 km,
 • przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z nowoprojektowaną drogą,  
 • budowę wraz z rozbiórką istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną inwestycją,
 • budowę skrzyżowań,
 • budowę chodników, ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi, zjazdów, zatok autobusowych, zatok do celów ITD,
 • budowę dróg dojazdowych (dodatkowe jezdnie),
 • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego,
 • budowę przepustów drogowych,
 • rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg,
 • rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przejazdu kolejowego,
 • rozbiórkę i budowę przepustów, pełniących funkcje przejść dla zwierząt,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz w rejonie przejazdu kolejowego,
 • budowę osadników i separatorów,
 • budowę sieci elektroenergetycznych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę zbiorników wodnych wraz z urządzeniami oczyszczającymi (3szt),
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę cieków melioracyjnych.

Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2018-11-08 09:40

Zamówienia Publiczne

Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

Szkolenie z zakresu uprawnień eksploatacji i dozoru Grupa-1 i Grupa-2, uprawnień na podesty ruchome P1 oraz uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkoleń pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Usługa organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu finansowanego z FAMI

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu pn. Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim, finansowanego z Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Wymagany termin...

Szkolenia okresowe BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Informacje dotyczące niniejszego...

Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...